Тарифы и финансовые отчеты

Тарифы на радио и телевещание

 

Тарифы на цифровое телерадиовещание:

Rəqəmli televiziya və radio yayımı tarifləri

Ежемесячные тарифы на размещение и обслуживание оборудования сторонних организаций в зданиях, площадях и вышках ПО «Телерадио»:

“Teleradio” İB-nə məxsus bina, sahə və qüllələrdə kənar təşkilatlara məxsus avadanlıqların yerləşdirilməsi və xidmət göstərilməsinə görə aylıq tariflər

Тарифы на использование технических средств государственной радиосвязи, радиовещания и телевещания:

Dövlət radiorabitə, radioyayım və televiziya yayımı texniki vasitələrindən istifadə olumasına görə tariflər

Тарифы на организацию Азербайджанской стороны международных каналов спутниковой связи с использованием наземных спутниковых станций:

Yerüstü peyk stansiyalarından istifadə etməklə Beynəlxalq peyk rabitə kanallarının Azərbaycan tərəfinin təşkili üçün

Финансовая отчетность за 2019 год:

Финансовая отчетность за 2018 год:


Финансовая отчетность за 2017 год:

Отчет о консолидированных денежных потоках:
Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Отчет о консолидированной валовой прибыли:
Konsolidə edilmiş məcmu gəlir haqqında hesabat

Отчет о консолидированном финансовом положении:
Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Отчет об изменениях в консолидированном капитале:
Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


Финансовая отчетность за 2016 год:

Заключение независимого аудитора:
Müstəqil auditorun rəyi

Бухгалтерский баланс:
Mühasibatlıq balansı

Прибыль и  убыток:
Mənfəət və zərər

Об изменениях в капитале:
Kapitalda dəyişikliklər haqqında


Финансовая отчетность за 2015 год:

Примечания:
Qeydlər

Примечания – продолжение:
Qeydlər-davamı

Денежный поток:
Pul vəsaitlərinin hərəkəti

Бухгалтерский баланс:
Mühasibat balansı

Прибыль и  убыток:
Mənfəət və zərər

Об изменениях в капитале:
Kapitalda dəyişikliklər haqqında

Аудиторское заключение:
Auditor rəyi


Финансовая отчетность за 2014 год:

Отчет об ответственности руководства за подготовку и утверждение финансовой отчетности:
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətinə dair hesabat

Аудиторское заключение:
Auditor Rəyi

Бухгалтерский баланс:
Mühasibat Balansı

Отчет о прибылях и убытках:
Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Отчет об изменениях капитала:
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Отчет о движении денежных средств:
Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat


Финансовая отчетность за 2013 год:

Отчет об ответственности руководства за подготовку и утверждение финансовой отчетности:
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətinə dair hesabat

Аудиторское заключение:
Auditor Rəyi

Бухгалтерский баланс:
Mühasibat Balansı

Отчет о прибылях и убытках:
Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Отчет об изменениях капитала:
Kapitalda dəyişikliklər haqqında Hesabat

Отчет о движении денежных средств:
Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında Hesabat

Оставить комментарий